Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

Magyarország 

Szabadság Alkotmánya 
 
 
 

ELSŐ  RÉSZ Az állam szabadsága

MÁSODIK RÉSZ A Szent Korona tagok szabadsága

HARMADIK RÉSZ A szabadság feltételei

NEGYEDIK RÉSZ A szabadság védelme

ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések

 

  Annak a Küldetésnek a teljesítéseként, amelyben a Teremtő kegyelme a Szent Koronával az Istenszülő feladatának részesévé tette az egyetemes magyarságot,  

  annak a kötelességnek a teljesítéseként, amellyel a Teremtő az Istenszülő feladata ránk kegyelmezett részének hagyományainkban alapuló visszaállításával bízott meg bennünket, és  

  annak a felismerésével, hogy az Istenszülő ránk kegyelmezett feladatai teljesítését akadályozó erőszak nemzetünk és az emberiség végveszélyét jelenti, 

kinyilvánítjuk, és ez által Alkotmányként törvénybe iktatjuk azon akaratunkat, hogy 

  Magyarország Szabadság Alkotmányát 

életünket, az anyagtalan- és az anyagi élő- és élettelen világgal való kapcsolatainkat örökké és változtathatatlanul meghatározó, alapvető  értékrendjeként 

jogfolytonosságába visszahelyezzük. 

  Akaratnyilvánításunkkor 

  az a hit sugallta tettünket, hogy a Föld, a Levegő, a Víz és a Tűz, mint a négy életfeltétel-meghatározó alapelem, magában foglalja az anyag - Lélek Fénye által vezetett - uralásának és alakításának feltételeit, így ezek tiszteletben tartása minden emberi fejlődés alapja,   

  az a hit irányította szándékunkat, hogy az anyagtalan- és anyagi világ egységének visszaállítása az emberiség továbbélésének alapfeltétele, 

  az a hit vezetett bennünket, hogy a szabadság alapja minden anyagtalan-, valamint anyagi élő és élettelen Teremtmény iránti szeretet, valamint őseink emberi társadalmat meghatározó értékeihez való hűség. 

  Akaratunk és hitünk szerint 

Magyarország 

a Szent Korona Országa, amely a Boldogasszony örök oltalma alatt él, és szerves egységben létezik az emberiség egészével.   
ELSŐ RÉSZ

Az állam szabadsága 

1. § 

  (1) Magyarország örökké szabad.  

  (2) Az állam szabadsága

  a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,

  b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,

  c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának,

  d./ a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,

  e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának

  minden más államtól való függetlenségét jelenti. 

  (3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.  

MÁSODIK RÉSZ

A Szent Korona tagok szabadsága 

2. § 

  (1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. 

  (2) A Szent Korona tagja:

  a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

  b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek1.  

  (3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. 

  (4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával. 

  (5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától. 

  (6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:

  a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,

  b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,

  c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa. 

HARMADIK RÉSZ

A szabadság feltételei 

  3. § 

  (1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.  

  (2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

  a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.

  b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

  c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot. 

4. § 

  (1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. 

  (2) Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet

  a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,

  b./ Magyarország területén,

  c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése

  hozott létre, illetve szolgáltatott. 

  (3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely

  a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),

  b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,

  c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék

  nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet. 

 

   NEGYEDIK RÉSZ

  A szabadság védelme 

  5. § 

  (1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. 

  (2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

  a./ az állam szabadságának,

  b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

  c./ a birtoklás szabályának,

  d./ a vendégjog szabályainak,

  e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok

  megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás. 

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró  rendelkezések 

  6. §

  Alaptörvény 

  (1) Magyarország Szabadság Alkotmányának egy történelmi időszakra vonatkozó irányelveit határozza meg az Alaptörvény. 

  (2) Alaptörvény alkotási alapelvek 

  a./ Lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség biztosítása a Szent Korona minden tagja számára. 

  b./ Jogok és kötelezettségek összhangja. 

  c./ A Krisztust követő istenhívő értékrend szerinti életértékelés (a lélek az irányító, a szellem a közvetítő és az anyag a végrehajtó). 

  d./ Az önkormányzatiság és ebből eredően a népuralom és a sorsközösség vállalás érvényesítése. 

  e./ A szerves egységként működő, gondoskodó Magyarország létrehozása, működtetése és védelme.

  Ez utóbbin belül kiemelt védelem illeti meg 

   - a bölcseleti (filozófiai) alapot - kiemelten az ember szabad akarata érvényesülésének védelme az annak esélyegyenlőség-elemeit veszélyeztető eszközökkel - pl. nevelés helyett alkalmazott, lelki traumát okozó lélek- és agymosás, vagy - az életfeltételeket csökkentő tevékenységekkel - az egészségügyi ellátás üzletté alakítása, a közbiztonság kriminális állapotra züllesztése, a következő generációk életét veszélyeztető természetrombolás;

   - politikai alapot - kiemelten az önkormányzatiságon alapuló népuralom (demokrácia) és sorsközösség vállalás (szolidaritás) alapértékeinek védelme a választók félrevezetésével megvalósuló, az igazságot annak egy részével helyettesítő demagógiával és megalapozatlan ígéretekkel szemben;

   - gazdasági alapot - kiemelten: az ország termelőeszközei tulajdon- és birtokjogának védelme bármilyen önkényuralmi (diktatórikus) megszerzési kísérlettel - pl. az ország „magánosítás” (privatizáció) néven történő kirablásával - szemben; a pénz értékközvetítő szerepétől eltérő működtetésének tiltása; a magyar termékek, termények és szolgáltatások hátrányos megkülönböztetésének (negatív diszkriminációjának) büntetése; a jogszabályok hibás értelmezésével és megvesztegetéssel (korrupcióval) törvénytelen (illegális) gazdasági tevékenységek létrejöttének, a meglévők működésének tilalma. 

  (3) Az Első Alaptörvényt Magyarország Szabadság Alkotmányának hatályba léptetése napján, az után lépteti hatályba az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés.  

  (4) Az Alaptörvényt Nemzetgyűlés módosíthatja.  

  7. §

  Alaptörvény szintű főtörvények 

  (1) Az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés lépteti hatályba az alábbi, Alaptörvény szintű főtörvényeket: 

  a./ „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényt, 

  b./ „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényt,  

  c./ „Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvényt. 

  (2) Az Alaptörvény szintű főtörvényeket csak Nemzetgyűlés módosíthatja.  

  8. §

  Egyéb jogszabályok

   

Az Alaptörvény irányelvei alapján az Alaptörvényben meghatásozott, az államhatalmat „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény szerint gyakorló személyek és szervezetek jogosultak jogszabályokat alkotni, módosítani és hatályán kívül helyezni. 

 

9. §

Hatályba léptetés 

  (1) Magyarország Szabadság Alkotmányát a jogfolytonosságot visszaállító Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés helyezi hatályba. 

  (2) Magyarország Szabadság Alkotmánya Isteni eredetű, ezért azt semmilyen hatalom nem módosíthatja, és nem helyezheti hatályon kívül.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Qevet40

(Fohih87, 2019.01.15 04:57)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/cialis-20mg-order-can-i-purchase-tadalafil-in-verified-pharmacy
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-aggra-100-mg-online-where-to-order-sildenafil
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-virineo-sildenafil-citrate-entrega-em
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomifeno-100mg-sin-receta-barato
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/viagra-comprar-sin-receta-ahora-usa
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-itraconazol-sporanox-100mg-gen-rico-barato
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vigreks-120-mg-sin-receta-online-estados-unidos
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/ejertol-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-fiable-colombia
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/viagra-o-achat-achat-sildenafil-citrate-en-andorre
http://foodtube.net/profiles/blogs/sendoxan-50mg-order-safely-can-buy-sendoxan-new-zealand
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alclimax-sildenafil-citrate-sin
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/ramelteon-8mg-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-estados
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/mebeverine-pas-cher-comment-acheter-du-mebeverine-en-pharmacie
https://www.loosemusicent.com/blogs/1164/12611/ripol-50mg-comprar-urgente-espana
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/erectimax-130-mg-livraison-48h-bas-prix-acheter-du-erectimax-en
http://brooklynne.net/profiles/blogs/sildara-sildenafil-citrate-como-comprar-barato-via-internet
http://dmoney.ru/38569/express-mastercard-sildenafil-sildenafil-citrate-commander
http://bricolocal.com/profiles/blogs/acheter-du-lerk-en-ligne-bon-marche-livraison-rapide-prix-lerk
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-procyclidine-en-ligne-sans-ordonnance-peut-on
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/tadalafila-tadacip-20mg-onde-comprar-e-quanto-custa-brasil
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-sildamax-sildenafil-citrate-sin-receta-de
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-salbutamol-sin-receta-con-seguridad
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/vegwana-50mg-pas-cher-et-livraison-gratuit-prix-du-sildenafil
http://ask2learn.com/?qa=6965/como-puedo-comprar-generico-cilostazol-100-mg-fiable-us

Ceyil58

(Ojiho72, 2019.01.14 14:15)

http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/ponstel-buy-safely-can-i-purchase-mefenamic-acid-without
http://share.nm-pro.in/blogs/post/92975#sthash.tYx1OTUJ.SXR0HTai.dpbs
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/cheap-clomipramine-hcl-50-mg-order-online-where-to-order
http://jaktlumaczyc.pl/71183/daktagold-ketoconazole-confianza-internet-ketoconazole
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/vigrow-25mg-o-en-acheter-bas-prix-quel-est-meilleur-site-pour
http://www.facecool.com/profiles/blogs/abilitat-15mg-donde-comprar-online-puerto-rico
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23099&qa_1=fa%C3%A7o-para-comprar-ismo-40mg-gen%C3%A9rico-desconto-internet-brasil
http://snopeczek.hekko.pl/229869/vogira-100mg-como-comprar-sin-receta-en-internet-mexico
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/edon-o-achat-bon-prix-edon-sans-ordonnance-pharmacie-belgique
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/videnfil-sildenafil-citrate-25-mg-como-posso-comprar-sem-prescri
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-lumigan-3mg-where-to-buy-lumigan-ontario
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/taxier-buy-safely-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-vizarsin-sildenafil-citrate-120mg-gen-rico-forma-segura
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/tadafast-tadalafil-10mg-achat-tadafast-prix-au-luxembourg

Farin97

(Jason91, 2019.01.13 15:27)

http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-orgodenafil-100mg-mas-barato-espa-a
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-hytrin-2-mg-gen-rico-envio-rapido-pela
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-diario-tadalafil-com-frete-gr-tis
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-lidera-sildenafil-citrate-25mg-sin-receta
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-harvoni-400mg
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/ditropan-xl-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-ecuador-comprar
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/acheter-circulass-rapid-50-mg-bon-marche-sildenafil-citrate
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/minociclina-comprar-gen-rico-envio-rapido-pela-internet-brasil
https://bemysoul.com/blogs/post/11683
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/virineo-como-comprar-gen-rico-forma-segura-pela-internet-comprar
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/86/11489/farmacia-online-donde-comprar-modrasil-sildenafil-citrate-urgen
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/hitgra-25mg-buy-without-prescription-what-is-cost-of-hitgra-in
http://divinguniverse.com/blogs/post/75093
http://bioimagingcore.be/q2a/50087/varofyl-buy-cheap-how-can-i-order-sildenafil-citrate-no-rx

Uyema23

(Azoxo03, 2019.01.11 20:19)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67691&qa_1=comprar-tada-envio-rapido-internet-brasil http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/720 http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-tadalafil-40mg-pela-net-brasil http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/h-for-como-comprar-gen-rico-na-internet-rep-blica-federativa-do http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-du-moxal-amoxicillin-acheter-en-ligne http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ziprasidona-20mg-sin-receta-en-l-nea-m-xico http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-vigro-buy-vigro-in-france http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20-mg-como-posso-comprar-gen-rico-e-quanto-custa https://www.mysocialpeople.com/blogs/2133/12209/site-serieux-achat-seldan-sildenafil-citrate-150-mg-acheter-se http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/androz-order-online-androz-england-buy http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-express-dynamico-sildenafil-citrate-120-mg-pas-cher http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/dafilar-tadalafil-moins-cher-acheter-dafilar-lyon http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-dimenhidrinato-barato http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-rebetol-200-mg-con-mastercard-uruguay

Larok55

(Kazod47, 2019.01.11 07:19)

http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-suvvia-sildenafil-citrate-200mg http://javamex.ning.com/profiles/blogs/order-cialis-20-mg-safely-where-can-i-purchase-tadalafil-quick http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/achat-de-eromax-sildenafil-citrate-generique-pas-cher-avec http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-diario-tadalafil-envio-24h-tadalafil-onde-posso http://wu-world.com/profiles/blogs/eskalith-lithium-carbonate-300mg-o-en-commander-eskalith http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/womenra-sildenafil-citrate-comprar-env-o-gratis-usa http://www.prds66.fr/profiles/blogs/tadagra-60-mg-como-comprar-ahora-estados-unidos http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/order-dinamico-50-mg-cheap-where-to-order-sildenafil-citrate-free http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/97682 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-h-for-40-mg-gen-rico-on-line-brasil http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-venux-100-mg-de-forma-segura http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=66957&qa_1=comprar-sildenafil-citrate-gen%C3%A9rico-desconto-internet-brasil http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/viagra-150mg-como-puedo-comprar-barato-comprar-viagra-por http://showmeanswer.com/index.php?qa=38043&qa_1=amore-36-tadalafil-puedo-comprar-de-calidad http://clan.hupshup.com/blogs/post/13504 http://answers.codelair.com/21306/order-apcalis-no-rx-buy-apcalis-online-drugstore http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-cianeo-tadalafil-10-mg-entrega-r-pida-brasil http://webhiveteam.com/demo4_chameleon/blogs/2771/55032/felodipina-10-mg-comprar-gen-ric http://bobford.ning.com/profiles/blogs/ramelteon-comprar-pago-visa-espa-a-comprar-ramitax-verdad https://www.olliesmusic.com/blog/20957/desloratadine-livraison-gratuitГ©-achat-desloratadine-montreal/ http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-nifedipine-online-where-to-buy-procardia-guaranteed-delivery

Zuqeh58

(Cufaf96, 2019.01.10 21:24)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-zeagra-150mg-sin-receta-en-l-nea-chile
http://social.leembe.com/blogs/post/40492
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/tadovas-tadalafil-60-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-forma
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viadis-buy-online-viadis-cost-100mg
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/speeden-130mg-o-en-acheter-sildenafil-citrate-vente-libre-ou
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21020&qa_1=amantadina-comprar-segura-internet
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-piridostigmina-60-mg-en-l-nea-costa-rica
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-generic-wagra-100mg-can-i-buy-sildenafil-citrate-no-need-rx
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/low-price-licosil-150-mg-order-online-buy-non-generic-licosil
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-golmal-tadalafil-10-mg-bon-prix-meilleur
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-zofran-4-mg-con-garantia
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vedafil-sildenafil-citrate
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-ofloxacino-floxin-forma-segura-internet-no-brasil
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/achat-express-tadarich-60-mg-tadarich-60-prix-en-pharmacie-suisse
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/low-price-vivala-10-mg-order-online-vivala-complete-buy-online
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-blupill-sildenafil-citrate-sem
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-chloroquine-250-mg-online-where-can-i-buy-aralen-free
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/cheap-fiagra-130-mg-buy-online-us-pharmacy-fiagra-online
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/59481
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-flavoxate-200mg-sin-receta

Yijoj60

(Haqev51, 2019.01.09 09:12)

http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-nipatra-sin-receta-ahora-ecuador
http://www.1friend.com/blogs/2835/15311/achat-de-tadaforce-tadalafil-acheter-tadaforce-sans-ordonnanc
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/buy-bogra-130mg-buy-bogra-online-drug
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/buy-aricept-5mg-online-where-can-i-purchase-donepezil-cheap
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/erec-en-ligne-bas-prix-livraison-72h-le-erec-g-n-rique
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/lidera-130mg-buy-no-prescription-buy-lidera-fda
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-isoptin-sr-240-mg-con
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23110
http://answers.codelair.com/21266/farmacia-online-comprar-tadalafilum-calidad-comprar-tadalafil
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-synalis-tadalafil-20mg-pago
http://jaktlumaczyc.pl/68927/phexin-cephalexin-750mg-ou-acheter-phexin-vente-au-maroc
http://opencu.com/profiles/blogs/order-vigor-no-rx-vigor-best-buy-san-francisco
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cianeo-10mg-como-comprar-gen-rico-sem-receita-medica-online
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-zerect-150-mg-online-how-can-i-buy-sildenafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cialove-tadalafil-sin-receta-buen-precio-espa-a
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/buy-ohay-40mg-online-best-mail-order-ohay-uk
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/vivala-order-vivala-buy-in-florida
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-fiagra-sildenafil-citrate-130-mg-en-ligne
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-gen-rico-adcirca-tadalafil-pre-o-brasil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-40-mg-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-starlix-120mg-r-pido
http://divinguniverse.com/blogs/post/61252
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-cefuroxime-500mg-sin-receta-buen
http://snopeczek.hekko.pl/228740/site-seguro-para-comprar-generico-escitan-quanto-custa-brasil
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5601
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-du-berlthyrox-levothyroxine-berlthyrox-pour-femme
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dailis-entrega-r-pida-espa-a-dailis

Abadi32

(Kudob06, 2019.01.02 02:19)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-blupill-barato-online-brasil http://bioimagingcore.be/q2a/49870/generique-majegra-acheter-acheter-sildenafil-citrate-livraison http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-cialis-sem-prescri-o-rep-blica-portuguesa http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/glucophage-1000mg-buy-without-rx-how-to-purchase-glucophage http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-venux-without-prescription-cheap-venux-200-mg-tablets http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/viagra-120mg-en-ligne-baisse-prix-acheter-site-fiable-vente http://flutes.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-rulide-roxithromycin-150-mg-rulide-generique http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/discount-isosorbide-40mg-order-online-how-can-i-purchase-imdur http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/exgra-pas-cher-en-ligne-rapide-generique-du-sildenafil-citrate http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-viagra-200mg-sem-receita-pela-net-brasil http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-zestoretic-12-5-mg-gen-rico-de-forma-segura http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ursodiol-con-seguridad http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-lopid-300mg-safely-how-to-buy-gemfibrozil-in-trusted http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/h-for-onde-comprar-gen-rico-urgente-pela-internet-brasil http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/leegra-en-ligne-bas-prix-acheter-vente-sildenafil-citrate-bitcoin http://www.1friend.com/blogs/2851/15474/ou-commander-escitan-sildenafil-citrate-generique-bas-prix-visa http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/acheter-tadaforce-tadalafil-60mg-en-ligne-ou-acheter-du-tadaforce http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-pamelor-nortriptyline-sin-receta-entrega-r-pida-espa-a http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/buy-getgo-40mg-low-price-getgo-over-the-counter-colombia http://property.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-gelpin-25mg-generique-en-ligne-bon-prix-rapide http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-atlagra-al-mejor-precio-rep-blica-del-ecuador

Abaxe65

(Unugo26, 2019.01.01 11:33)

http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-labsamax-50-mg-buen-precio http://bioimagingcore.be/q2a/47397/order-loratadine-10mg-safely-generic-loratadine-online-uk http://socialchangesa.com/blogs/post/14658 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-nateglinide-safely-where-to-buy-starlix-guaranteed-delivery http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/celexa-citalopram-hydrobromide-40-mg-como-comprar-ahora-usa http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/sildaristo-50mg-buy-without-rx-sildaristo-fast-buy http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/order-cheap-td-pill-20-60mg-online-ordering-td-pill-canada-online http://www.prds66.fr/profiles/blogs/vigorex-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-de-confianza http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-cyvel-tadalafil-generique-sur-le-net-bon-marche http://www.libertyxchange.com/blogs/post/87937 http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/tecnomax-puedo-comprar-ahora-dominicana-comprar-tecnomax-100-mg http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-viagra-130mg-online-order-viagra-no-prescription http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-edgon-tadalafil-40-mg-bon-prix-site-francais-edgon http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-dali-entrega-r-pida-via-internet http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-simvastatina-5-mg-con-garantia-comprar http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-suroor-sildenafil-citrate-baisse-prix-site http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-diario-mais-barato-online-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/purchase-low-price-luvagra-130-mg-online-how-much-do-luvagra http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-expit-sildenafil-citrate-gen-rico http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/dali-tadalafil-como-posso-comprar-gen-rico-entrega-48-horas-via http://javamex.ning.com/profiles/blogs/labsamax-buy-safely-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-quick http://javamex.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vilas-sin-receta-y-pagar-con-visa http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-gen-rico-frete

Uxali65

(Momeh78, 2018.12.28 15:12)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-envio-rapido-pela-net-rep-blica-federativa-do-brasil http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-vigrex-sildenafil-citrate-120-mg-sin-receta http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/viraha-o-achat-sans-ordonnance-viraha-achat-france http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-varofil-entrega-r-pida-varofil-oral-jelly-comprar http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-vasifil-sildenafil-citrate-50mg-de-forma-segura-via http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-addamo-sildenafil-citrate-120-mg-acheter http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-ambigra-pas-cher-site-fiable-ou-acheter-generique http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/avafil-sildenafil-citrate-120-mg-comprar-n-o-precisa-receita-m http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22277&qa_1=silanil-purchase-sildenafil-citrate-guaranteed-shipping http://www.1friend.com/blogs/2844/15132/syalpha-tadalafil-como-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-rein http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/eritromicina-250-mg-donde-comprar-online-estados-unidos http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadaforce-sin-receta-de http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-alfin-sildenafil-citrate-25mg-env-o-gratis-usa-comprar http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/vedafil-livraison-48h-vedafil-en-vente-belgique http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avanafilo-50-mg-env-o-libre-puerto http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/order-v-gra-50-mg-low-price-how-to-purchase-sildenafil-citrate-in http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/suvvia-sildenafil-citrate-100mg-como-posso-comprar-gen-rico-r http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/purchase-cheap-zestril-10-mg-buy-zestril-lisinopril-10-us http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/risperidone-buy-without-prescription-how-can-i-buy-risnia-fast https://madbuddy.club/blogs/post/26552 http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/viagra-120mg-onde-comprar-gen-rico-frete-gr-tis-no-brasil http://soruanaliz.com/index.php/19807/metformine-achat-o%26%23249-acheter-glucovance-internet-forum http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/suvvia-como-comprar-gen-rico-envio-24-horas-on-line-rep-blica http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/commander-amiloride-amiloride-5-generique-prix http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-direktan-100-mg-de-calidad-rep-blica-del http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/azatioprina-donde-comprar-con-garantia http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-amore-36-60mg-cheap-generic-amore-36-online-where-to-order http://clan.hupshup.com/blogs/post/11976

Xupac67

(Gokuw75, 2018.12.25 12:08)

https://su-733.tumblr.com
https://trappslut.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://fakehappy24.tumblr.com
https://enlighttheground.tumblr.com
https://vosrewrite.tumblr.com
https://unachispaesuficiente.tumblr.com
https://owlire.tumblr.com
https://itsdyzo.tumblr.com
https://u-r-sexy.tumblr.com
https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com
https://entorpecida1.tumblr.com
https://rubyzrainbowz.tumblr.com
https://small-joyss.tumblr.com
https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com
https://blueskyfullofstarss.tumblr.com
https://lindastory.tumblr.com
https://rawanalsab.tumblr.com

Проститутки Краснодара

(AmuelFoorb, 2018.10.11 19:59)

<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд блядей в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые шлюхи</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд блядей в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие бляди Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалок в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые шлюшки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре</a>

Recommendations: how to promote your palosrend.eoldal.hu

(Latonyacotte, 2018.03.26 00:11)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any antibot protection.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

fifa 15 pc скачать игры через торрент

(garneuOl, 2018.03.25 14:49)

Это будет последней каплей.

---
Извините, я подумал и удалил вопрос fifa 15 moddingway 16 17 скачать, fifa 15 cracks 3dm v2 и <a href=http://15fifa.ru/skachat-patchi-fifa-15/34-mod-fifa-15-fifa-15-10-rus-eng.html>пак стадионов для fifa 15 скачать</a> скачать fifa 15 xatab